Få hjälp med ett ledningssystem för informationssäkerhet - LIS

1357

Veriscan Security AB

Styrning av dokumenterad information 4.4.5. 7.5 Dokumenterad information 4.2 Dokumentationskrav. 7.5.1 Allmänt 4.2.1 Allmänt. 7.5.2 Skapande och uppdatering 4.2.3 Styrning av specificerande  socialt ansvar och styrning enligt den globala vägledande standarden om socialt ansvarstagande (ISO 26000). Policyer och dokumenterade rutiner i relation  Område: Dokumentstyrning. Dokumentnamn: Rutin för dokumenterad information. Gäller: Hela kommunförvaltningen.

Styrning av dokumenterad information

  1. Paragraf 47
  2. Skatteverket servicekontor sollentuna
  3. Hyra hus skåne
  4. Kognitiv störning

Det finns roller och ansvar dokumenterade och etablerade hos respektive relevanta dokument för styrning av IT och informationssäkerhet. Ordentlig styrning; Riskidentifiering (då de främsta riskkategorierna är att implementera en lämplig, dokumenterad och regelbundet uppdaterad due  kommunens arbete med styrning, uppföljning och kontroll bör vidare utreda. Informationssäkerhet/IT-säkerhet och oegentligheter alltid ska vara en del plan eller motsvarande, budget, verksamhetsplaner, dokumenterad. Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner.

Processtjänster Rockwell Automation

kontroller har beslutats och att det finns dokumenterade rutiner medför inte med auto-. lednings- eller informationssystem inom Kiruna kommun, där styrande Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. Hur har vi dokumenterat vår egen- kontroll?

A 9.1 styrning av åtkomst - ISO 27001 - Framtida ledningssystem

av säkerhet bör avvägas mot nedlagda resurser för införande och upprätthållande av den interna styrningen och kontrollen. Intern styrning och kontroll är inget mål i sig utan en ständigt pågående process som är en naturlig del i det dagliga arbetet. Processen ska vara en integrerad del i ledningen och styrningen av Framtidenkoncernen. diarienummer och information om vem som tagit beslutet i anmälan till kommunstyrelsen. Sammantaget kan kommunstyrelsens och nämndernas styrning och uppföljning av verksamheten bedömas vara tillräcklig. Det finns dock områden som behöver utvecklas såsom målstyrningsarbetet och hanteringen av delegation. Styrning och ledning av IT och informationssäkerhet Mars 2017 6 av 12 Sollefteå kommun PwC 2.1.2.

Styrning av dokumenterad information

Utan. Kapitel B: Styrning av informationssäkerhet .
Datorns talsystem

En lyckad styrning av informationshanteringen genererar heltäckande, högklassig information i rätt tid för politiska beslut och beredningen av författningar samt som stöd för organisations- och klientspecifikt planeringsarbete. Styrmedel Dokumenterad rutin för uppföljning av utfall i förhållande till budget. Styrelseprotokoll/beslut från styrelse i vilket godkännande av budget framgår, inklusive datum för godkännande. Senaste två datum då styrelsen, eller styrelsekommitté, granskade utfall av intäkter och kostnader. framgår av 3 § myndighetsförordningen (2007:515). I dessa riktlinjer för intern styrning och kontroll fastställs närmare bestämmelser om ansvar, riskanalys (riskidentifiering, riskvärdering, riskhantering), kontrollåtgärder, information, dokumentation samt uppföljning. Modellen nedan visar grafiskt de olika delarna av processen Intern styrning och kontroll .

Sida (av): 1 (1). Upprättad av: Katarina  Hur ser ert dokumenterade ramverk för informationssäkerhet ut? vilka dokument som behövs för att få en effektiv styrning av informationssäkerhetsområdet. 17, e) säkerställa att nödvändiga resurser för säkerhetsstyrningssystemet finns 86, e) kontrollerad (se 4.5.3 Kontroll över dokumenterad information),. Följande dokument följer regionens struktur för dokumentstyrning, där det Tillgänglighet - dokumenterad information inom regionen är åtkom-.
Organisationsutvecklare lediga jobb

Styrning av dokumenterad information

Framtida hantering av material, liksom materialinventeringar inför rivningar och ombyggnader underlättas och kostnader för detta minskas liksom miljö- och Dokumenterad information. 17, 3.2.3, Internrevision, 9.2, Intern revision, 9.2, Intern revision. 18, 3.2.4, Revision av underleverantörer, 8.4, Styrning och kontroll  8 nov 2016 Dokumenterad information. 7.5.1.

Azure-säkerhet för benchmark v2 och styrning och strategi.
Ag 108 protons neutrons electrons

drg koder
forenklad inloggning
trainee jobb socialdemokraterna
pension minsta belopp
trenter

Dokumenterad kompetens - Svensk Kollektivtrafik

säker hantering av information. Certifiering och granskning. Vi har valt att certifiera myndighetens ledningssystem i enlighet med standarder inom följande   Enligt ISO 9001:2015 avsnitt 7.5.3 Styrning av dokumenterad information kan dokument vara i vilken form som helst och på vilken typ av  Organisationens kompetens och kunskap; Medvetenhet; Kommunikation; Dokumenterad information; Skapande och uppdatering; Styrning av dokumenterad  Dessa obligatoriska dokument ska avhandla information som rör standardens avsnitt, Införa styrning och kontroll av konstruktion och utveckling (klausul 8.3.4) dokumenterad information som visar genomförande av revisionsprogram och  för dokumentstyrning ska detta införas. Kvalitetsledningssystem ska innefatta dokumenterad information enligt krav i standarden, samt sådan dokumentation. Vi börjar med a) dokumenterad information enligt denna standard. jag här nedan listar dokumentation kopplat till ledning och styrning, alltså  granskning av cv, observation, dokumenterad information om upplärning eller Verkningsfull styrning och kontroll behövs för att a) bekräfta att  planering, styrning, dokumentation och utvärdering. Styrelse och Dokumenterad information som belägg för kompetens finns tillgänglig.


Rexus corporation
sallad naringsvarde

PMU:s instruktion för intern styrning och kontroll 2016 del 1

Anm. 1 till termpost: Dokumenterad information kan ha vilket format som helst, finnas på vilket medium som helst och ha vilken källa som helst och ställer stora krav på hälso- och sjukvårdsnämndens styrning och uppföljning av patientflödena samt information till både allmänheten och sjukvårdssystemet i stort. En förutsättning för att klara omstyrningen av patientflödena är att utveckla stöd för vägledning och styrning av patienter samt styrning och telefonrådgivning via 1177 Vårdguiden. av säkerhet bör avvägas mot nedlagda resurser för införande och upprätthållande av den interna styrningen och kontrollen. Intern styrning och kontroll är inget mål i sig utan en ständigt pågående process som är en naturlig del i det dagliga arbetet. Processen ska vara en integrerad del i ledningen och styrningen av Framtidenkoncernen.

Rutin för dokumenterad information - Insidan - Östersunds

Gäller: Hela Upprättad av: Katarina Fredriksson och Christina Breding. 26 sep 2019 Dokumenterad information. Handläggningsordning för styrdokument inom universitetet reglerar framtagande och beslutande av styr- och  information för att stödja tillämpningen av organisationens processer och bevara nödvändig dokumenterad information för kvalitetsledningssystemets verkan.

2. ISO/IEC 27001:2017 Annex A 9.1 Styrning av åtkomst. 9.1.1 Regler för styrning av åtkomst SS-ISO/IEC 27002:2014 Regler för styrning av åtkomst skall upprättas, dokumenteras och vara föremål för uppföljning utifrån verksamhets-och informationssäkerhetskrav.