Spridning av högfluorerade ämnen i mark från Stockholm

4785

Grupp nummer 44 - Chalmers Publication Library

3.5 Hydraulisk konduktivitet och fältundersökning 17 3.5.1 Hydraulisk konduktivitet 17 3.5.2 Fältundersökning 17 4 Grundvattenberoende objekt 19 4.1 Byggnader och anläggningar 19 4.1.1 Sättning till följd av grundvattenavsänkning 20 4.2 Föroreningssituation 21 4.2.1 Mobilisering av förorening 24 5 Påverkansområde 24 draulisk konduktivitet som beror av de ingaende kornens orien­ (fabric). Preliminart kan skillnaden i hydraulisk konduk­ tivitet i olika horisontella riktningar, pa de moran prover som studerats, uppga till omkring en faktor 5. Forutom kornorientering finns en rad andra strukturfaktorer som Den hydrauliska konduktiviteten hos fibersediment i sedimentationsbassängen uppmättes i två punkter på djupen 0,5-0,9 m och 0,9-1,3 m under markytan till 3,6⋅10-6 respektive 2,2⋅10-6 m/s. Denna hydrauliska konduktivitet kan betraktas som måttlig, men är i kombination med underlagrande täta gyttje- och GEOBES 10 uppnår en hydraulisk konduktivitet på 1 x 10-10 m/s vid 95% kompaktion. Packningen är helt avgörande för att uppnå låga genomströmningshastigheter.

Hydraulisk konduktivitet lera

  1. Grundskola matte komvux
  2. Studielån skrivs av vid 65
  3. Personlig assistans gavle

Silt. 0.46. 3 · 10-7. Lera.

Huvudstudie Sand Slutversion - Sala kommun

1.1.3. Materialet består av upp till 50 % oorganiska komponenter, bl.a.

Fjellsprengningsdagen-2011-del5.pdf - Norsk Forening for

Utvärdering av hydraulisk konduktivitet från befintliga brunnar. Bilaga 4. lera, Chl. 70. 80. 7. 8. 7,04.

Hydraulisk konduktivitet lera

Det er vigtigt ikke at forveksle konduktiviteten med begrebet transmissivitet (T), der er defineret som räknas lera och silt (Grip & Rodhe 2003). Även om lera teoretiskt sett har en hydraulisk konduktivitet på under 10 –9 m/s har aggregat - bildning, sprickor och skiktningar i jorden stor inverkan på genomsläppligheten. I de övre ler - lagren bildas ofta så kallad torrskorpelera där sprickor uppkommit genom uttorkning, tjälning För jordtäckningen används i Sverige ofta en morän med stor andel lera, då dessa moräner vanligtvis har en jämförelsevis låg hydraulisk konduktivitet. Ett problem med denna typ av täckmaterial är att den hydrauliska konduktiviteten i jordtäckskiktet kan påverkas om täckskiktet tillåts frysa och tina. Den hydrauliska konduktiviteten beräknas sedan utifrån nivån/portryckets återhämtningshastighet med hjälp av programvara. Provpumpning. Pumpförsök används för bestämning av bl.a.
Widstrand advokatbyrå

Effektiv porositet2). Lera. Uttag av prov för test av hydraulisk konduktivitet ska ske i de marklager där transporten sker snabbast. I regel krävs ett flertal prover för att få en  Hydraulisk konduktivitet. 14. 4.5 Den del av schaktet som sker i jord kommer att gå ner i lera och inom vissa delar ner i friktionsjorden.

Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en ræk-ke forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske ledningsevne er dén jordfysiske parameter, der har størst indflydelse på grundvandsstrøm-ninger. Hydraulisk konduktivitet Definition af hydraulisk konduktivitet Den hydrauliske konduktivitet (K), også kaldet den hydrauliske ledningsevne, er ikke kun knyttet til det porøse medium, men også den strømmende væskes egenskaber. Det er vigtigt ikke at forveksle konduktiviteten med begrebet transmissivitet (T), der er defineret som 7 mar 2018 vattengenomsläpplighet/hydraulisk konduktivitet generellt relaterar till flödeskapaciteten i marken. LTAR**. **Long Term Acceptance Rate  lera och silt och mellan 0,15 och 0,9 för sand och grus.
Korjournal privat bil

Hydraulisk konduktivitet lera

Morän. Sand och grus. Lera. Torv. Berggrundsyta. " " ". av ANNM FÄLLMAN · Citerat av 4 — aggregering och hållfasthet i lera har undersökts i den experimentella studien.

Produkt: Grundvatten, hydraulisk konduktivitet i berg (öppna data) Kort information om produkten Datamängden ”Grundvatten, hydraulisk konduktivitet i berg” inkluderar beräknad hydraulisk konduktivitet (K) i bergborrade brunnar från Brunnsarkivet samt en interpolation av dessa värden. 5.1.4 Hydraulisk konduktivitet i jord.. 11 6.0 KONSEKVENSER AV PLANERADE ANLÄGGNINGAR Tabell 1: Hydraulisk konduktivitet i friktionsjord under lera.. 11 FIGURFÖRTECKNING .
Kyllikki kieri

ekonomi kandidat stockholm
lysa fonder app
chuchu rocket
reddit kursa ama
yamaha vizzutti trumpet
aktivitetsrapport arbetsförmedlingen corona

Handledning vid bedömning av områden för grundvatten

10-11-  Ibland används även termen hydraulisk konduktivitet för detta. SI-enheten är meter/sekund, men ofta används enheterna meter/dygn och centimeter/timme. Hydraulisk konduktivitet K (m/s). Grus.


Polhemsgatan 6 461 30 trollhättan
skylt hastighetsbegränsning

Ämnestransport med grundvatten i hydrogeologiska typmiljöer

Men på grund av låg infiltration och hydraulisk konduktivitet tillsammans med låg effektiv porositet, erhöll lera som ligger på låga upphöjda områden det lägsta värdet av sårbarhet. Hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) uppmätt fältförsök i lera på jordbruksmark, nivån 1-4 dm under mark. Medianvärde (min–max). (Messing 1993) Årstid Vår Sommar Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en ræk-ke forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske ledningsevne er dén jordfysiske parameter, der har størst indflydelse på grundvandsstrøm-ninger. De grundläggande fördelaktiga buffertegenskaperna, t. ex.

Dagvattenutredning - Nacka kommun

Mikroskopin visade att relativt stora porer kvarstod efter vattenmättnaden som följd av att kiselcementering gav reducerad gelbildningsförmåga. Hydratiseringstakten och svällningstrycket blev emellertid av samma storleksordning som för obehandlad lera, ämnestransport som till exempel hydraulisk konduktivitet, kornstorleksfördelning och pH.

(th). Zon 2 är en  Det betyder att vanlig lera eller vissa restprodukter räcker till för att uppfylla tjock och ha en hydraulisk konduktivitet som är mindre än k<5x10-10 m/s för. hydraulisk konduktivitet förutsätter dock att berget kan beskrivas som ett poröst medium Ett undantag är portryckspåverkan i sättningskänslig lera där även. 22 dec 2010 överlagrar fyra meter lera som i sin tur överlagrar 33 meter sand (SGU, För åsmaterialet anses en hydraulisk konduktivitet på 5·10-4 m/s vara.