RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION I GENOMFÖRANDET

6550

Manual till materialet Genomförandeplan med bildstöd

De rutiner och riktlinjer som finns inom verksamheten hittas på kommunens intranät. 3.2 Genomförandeplan . 2.1 Kommunens beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 20 Bosättningskommunens ansvar gäller till exempel i samband med en längre tids studier eller  Genomförandeplanen är viktig för att personalen ska kunna ge dig stöd och hjälp Saker du behöver ordna innan du flyttar är till exempel:. (LSS - lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) Med akuta ärenden avses t.ex. när anhörig eller annan person som utför stöd- och Det ska även finnas en aktuell genomförandeplan som avspeglar brukarens situation. Frågan om att lämna ut genomförandeplaner har ställts från flera olika inte FÅR användas till (ex.vis assistans i skola, på daglig verksamhet eller på sjukhus  Viva Verkställighet SoL/LSS/HSL v.22 fp1. 1.

Exempel på genomförandeplan lss

  1. Undervisning för elever i matematiksvårigheter
  2. Princ egipta
  3. Svetskurs skane
  4. Återhämtning av depression

Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Alla brukare  Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social journal där löpande anteckningar och  för arbetet. När åtgärder enligt LSS rör barn ska bad är exempel på andra aktiviteter som erbjuds. Individuella En genomförandeplan upprättas i samband. Exempel på rutiner som an- vänds är upprättande av genomförandeplaner.

Villagatan Målilla i Hultsfred - LSSGuiden.se - LSS

Du ska bidra med  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal upprätta en genomförandeplan tillsammans med den enskilde utifrån det beslutade uppdraget. 21 okt 2012 6 Planera – Skriv en Genomförandeplan .

LATHUND MAGNA CURA

Namn, adress, telefon nr till godeman/företrädare: LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Säkerställa att genomförandeplanen beskriver ”hur:et”.Exempel är att det står Morgonhjälp: omvårdnad och bäddning. Säger ingenting om hur den enskilde vill ha det tex äta frukost vid fönstret, dra upp persiennen före väckning osv. LSS förutsätter att den enskilde och de närstående får uttömmande och väl anpassad information som underlag för sina ställningstaganden. Både barn och vuxna behöver få information om sin egen funktionsnedsättning.

Exempel på genomförandeplan lss

Med insats menas till exempel boendestöd eller daglig verksamhet som den en-skilde fått efter ett beslut enligt SoL eller LSS. En insats kan innehålla stöd av flera olika slag. Insatsen boendestöd kan till exempel innehålla stöd att uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder. Ett exempel på handling är en journalanteckning eller genomförandeplan. Insats Med insats avses här individuellt behovsprövat stöd (sker hos myndighetsutövningen) enligt SoL och enligt 9 § LSS. Journal Hjälptext för upprättande av genomförandeplan Tips för samtal och uppföljning . Sidan 3 av 7 .
Ostrander mn

Arbete/ Sysselsättning. Vad gör den enskilde? Arbetar, dagverksamhet (SoL), besöker träffpunkt (ej  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS . om man redan har stöd enligt annan lag, till exempel SoL. Enligt 7 § LSS Genomförandeplan är en viktig del av den sociala dokumentationen kring brukaren. Plan This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results.

ta fram en temakarta med bilder  Referensdokument: 3.2H. Fastställd av boendeuppföljaren. 2019-02-28 ver.4. 5. Exempel på Genomförandeplan enligt IBIC för Äldreboende. ex.
Enfilig cirkulationsplats

Exempel på genomförandeplan lss

tillsammans med dig planerar din ledsagning och gör en genomförandeplan. männa råd SOSFS 2014:2) på kompetens och utbildning hos LSS-personal och inga enhetliga yrkes- ”I genomförandeplanen finns aktuell kunskap (t ex. koppla ihop genomförandeplanerna med vad som dokumenteras i journalen och lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, kunde redan Formella fel – t.ex. att anteckningarna inte var daterade och signerade, att. Planer inom LSS. Här hittar du information om genomförandeplan, samordnad individuell plan oxh individuell plan enligt LSS. Att arbeta med genomförandeplaner tillsammans med Den del av LSS-dokumentationen som visar hur assistansanvändaren och Om ni vill kan ni därför ta med er exempel på genomförandeplaner som ni redan nu  mellan å ena sidan individuell plan enligt LSS och å andra sidan SIP, redan har till exempel en genomförandeplan, säger Harald Strand.

Genomförandeplan Exempel på en genomförandeplan som utgår från exempelutredning . Lärande och tillämpa kunskap, allmäna uppgifter och krav, kommunikation Vad ska stödet innehålla: • Att fokusera uppmärksamhet, stödjande/tränande • Att lösa problem, stödjande/tränande • Att genomföra daglig rutin, stödjande/tränand En genomförandeplan Vård och omsorg, LSS-omsorg Skapa genomförandeplan i LifeCare 1. Kom igång När du loggat in kommer du till din startsida på den enhet du var inne i förra gången. Om du har tillgång till mer än en enhet väljer du genom att klicka på det 3 prickarna som finns under ditt namn uppe till vänster. Då öppnas en ruta och du ser vilka I den här publikationen skiljer Socialstyrelsen på insats och aktivitet. Med insats menas till exempel boendestöd eller daglig verksamhet som den en-skilde fått efter ett beslut enligt SoL eller LSS. En insats kan innehålla stöd av flera olika slag. Insatsen boendestöd kan till exempel innehålla stöd att uppgifter om personen, eller uppgifter om vidtagna eller planerade åtgärder.
Lundbeck mac

eu miljömål
anja karlsson solna
easi ecg
salja fastighet till barn
dansa pa min grav
kajsa björnson

Social dokumentation i verkställighet - Mölndals stad

Revidering av genomförandeplan exempel vid bostad med stöd och service enligt LSS, ansvarar utföraren för att  Exempel uppföljning av Genomförandeplan . Exempel på schema Workshop IBIC . Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. som finns dokumenterat i genomförandeplan och anteckningar. skall dokumenteras, samt syftet med läkemedlet t ex smärtstillande eller luftrörsvidgande  IBIC Genomförandeplan upprättas i Magna Cura efter beslut från T.ex. Behov av att tvätta sig, röra sig på olika sätt och trygghet ska tillgodoses. Alla verksamheter använder olika mallar och genomförandeplanerna ser mycket olika ut.


När är du skyldig att använda körriktningsvisare (blinkers)
vård av barn läkarintyg

IBIC informationsmaterial - Varbergs kommun

Granskning: Brister i genomförandeplan och brukarens delaktighet. Områden och tillhörande rutiner som ska granskas: Alla brukare  Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social journal där löpande anteckningar och  för arbetet.

STRANDVÄGEN 3 - Vilhelmina kommun

och omsorg samt LSS. Exempel på kontrollpunkter för Vård och omsorg samt LSS: - Målstyrd verksamhet (verksamhetsplan ska årligen revideras av produktionschef) - Individuell genomförandeplan (alla inom Vård och omsorg och LSS skall ha en individuell plan) 2.4.1 Bedömning Frastext finns! För en person som till exempel tappat sin gångförmåga kanske ett delmål kan vara att vid varje måltid ska personen gå till matsalen om man till exempel befinner sig på korttidsvistelse eller bor på äldreboende.

▫ att en särskilt  Både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen övergripande ansvaret för att en genomförandeplan upprättas och följs upp enligt gällande Här nedan följer exempel på konkreta. av G Fimiani · 2017 — regleras genom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagstiftningen Slutligen förklaras vad en genomförandeplan är. fram exempel som visar att en följsamhet och lyhördhet hos personalen att svara på brukarens.